Saksliste:

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

 

2. Konstituering av møtet:

Valg av møteleder

Valg av referent:

Valg av 2 personer til å undertegne protokoll

 

3. Styrets og lagenes årsmelding

 

4. Regnskap med balanserapport

 

5. Budsjett 2022

 

6. Fastsettelse av medlemskontingent 2022

Styrets forslag: medlemskontingenten forblir uendret

 

7. Valg:

 

8. Årsmøtet gir styret fullmakt til å jobbe med planlegging av ny bane

 

9. Innkomne forslag: Ingen

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret