Vedtekter, sist oppdatert xx.xx.xx,  ligger vedlagt under.